എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും അപേക്ഷയുടെയും, ഉത്തരവിന്‍റെ പകർപ്പ് എടുക്കാം.

ആന എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്

User Login
Enter application No
Enter OTP received in your mobile:


Apl.No.Temple NameDistrict
60Sree Partha Sarathy Temple, Adoor Pathanamthitta
59Sree Partha Sarathy Temple, Adoor Pathanamthitta
58Sree Partha Sarathy Temple, Adoor Pathanamthitta
54 Thiruvananthapuram
52Sree Partha Sarathy Temple, Adoor Pathanamthitta
51Sree Mahavishu Temple, Hainthava Trust, Anjilithanam, Kaviyoor Pathanamthitta
50Jayanthapuram Kainikkara Sree Mahavishnu Temple, Kadapra Pathanamthitta
49Devivilasom Haindava Seva Sangam, Thirupoovapuzha Sree Subramaniya Swamy Temple, Eraviperoor, Thiruvalla Pathanamthitta
47Sree Dharmasastha Temple, Poothankara, Kalanjoor Pathanamthitta
46 Pathanamthitta


User Login
Enter application No
Enter OTP received in your mobile: